برای این کار  کلید LT (این کلید ممکن است برای شما فرق داشته باشد این همان کلیدی است که بازیکن عوض می کنید) رو نگه دارید و دو بار شک R را فشار دهید .......

نظر فراموش نشه.....